Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht presenteert een positieve programmabegroting voor 2023 en het meerjarenperspectief voor de periode 2024-2026. Uitgangspunt is dat we de ambities voor de komende jaren nastreven mét een meerjarig sluitende begroting. Op gemeentelijke heffingen en belastingen passen we alleen een inflatiecorrectie toe.

Begroting 2023

Voor 2023 is de begroting sluitend met een positief saldo van bijna € 983.000. Tevens ziet ook het meerjarenperspectief er positief uit. De financiële positie van de gemeente Woensdrecht is gezond en het huishoudboekje is op orde. Wethouder Van Agtmaal: “Met het coalitieakkoord lijkt in de komende jaren een ruime hoeveelheid extra middelen beschikbaar te komen, maar tegelijkertijd wil ik wel aandacht vragen voor diverse onzekerheden die ook financiële gevolgen voor de gemeentekas kunnen hebben. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat er ontwikkelingen kunnen plaatsvinden waarop we zelf weinig invloed hebben, maar die ons wel raken.” Wethouder Van Agtmaal doelt hiermee bijvoorbeeld op COVID-19, de energiecrisis en inflatie. Er is nog altijd een grote druk op de zorg, stijgende kosten voor onderhoud en verenigingen en ondernemers die het moeilijk hebben.

Investeringen

De komende jaren staan er diverse investeringen op de planning. Vanuit het sociaal domein willen we het hulp- en ondersteuningsaanbod voor onze inwoners de komende vier jaar op niveau houden. Een grote investering is de komende jaren voorzien voor schoolgebouwen en er komen voorstellen voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Daarnaast zullen de beleidsplannen in 2023 die een behoorlijke investering vragen herzien worden (wegen, openbaar gebied, verlichting etc.) Jaarlijks besteden we bijvoorbeeld ruim €850.000 aan wegbeheer en ruim €1,3 miljoen aan rioolbeheer. Dit dat zal behoorlijk gaan stijgen in de toekomst.

Voor het tekort op de woningmarkt gaan we de komende jaren investeren in de realisatie van extra woningen verdeeld over de kernen. Op economisch vlak blijven we lokaal starters ondersteunen en in 2023 stellen we samen met onze ondernemers en inwoners een nieuwe economische visie op.

Hoge inflatie heeft invloed op sommige gemeentelijke heffingen

De inkomsten van een gemeente bestaan voor het grootste gedeelte uit inkomsten vanuit het Rijk. Daarnaast worden er ook gemeentelijke belastingen geheven. De gemeente Woensdrecht wordt net als haar inwoners en bedrijven geconfronteerd met de hoge inflatie. Om het huidige voorzieningenniveau in de kernen te handhaven, is het college genoodzaakt een inflatiecorrectie toe te passen op sommige belastingtarieven. Het college stelt de raad voor in 2023 de OZB te verhogen met het inflatiepercentage van 8,55% (in plaats van de 17% die onlangs werd gepresenteerd). De afvalstoffenheffing wordt met 10,5% verhoogd en de rioolrechten met 3,2%. Die laatste twee verhogingen zijn nodig om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen handhaven. De tarieven voor hondenbelastingen, toeristenbelasting en marktgelden blijven ongewijzigd ten opzichte van 2022. Deze voorstellen moeten nog door de gemeenteraad vastgesteld worden. Gemiddeld proberen we per huishouden de kostenstijging zo laag mogelijk te houden, het zal om enkele tientjes per jaar gaan.